Tro


Hva er kristen tro?

Kristen tro erfares og praktiseres på mange måter, ved ulike fellesskap og trosuttrykk. Det er viktig å understreke at kristen tro og praksis handler om å vandre sammen i fellesskap med andre mennesker i felles søken og undring over livets store spørsmål, som hvem er vi? Hvem er Gud? Og hva er vår oppgave her på jorden? I kirkens fellesskap møter man andre mennesker som bærer hele sine liv i tvil og tro, frem for Gud og for hverandre.

Å leve som kristen er å utforske hvordan troen kan leve og vokse gjennom hele livet. Kirken forankrer troen i dåpen, hvor det skapes noe nytt i relasjonen mellom den enkelte og Jesus, og mellom den enkelte og kirken. 

Sentralt i den kristne tro er troen på at mennesket er skapt i Guds bilde, dette er grunnlaget i det kristne menneskeverd.

Menneskeverdet blir i kristendommen forstått ut fra at vi alle er skapt og ønsket av Gud. Vår verdi ligger ikke i hva vi eier eller hva vi får til, men i det at vi er til. Hvert menneske er elsket av Gud, vi er alle unike og har samme uendelige verdi. Hver enkelt av oss kan se på seg selv som et uttrykk for Guds gode skapervilje. Med et slikt perspektiv er det ingen grunn til å rangere menneskers verdi.

Allerede tidlig i kirkens historie ble de kristne hånet for sitt syn på mennesket. En romersk forfatter skrev sarkastisk at «hos de kristne, som hos jødene, anser man selv det nyfødte barnet for å være en velsignelse fra Gud.»

Hva er Bibelen? 

Bibelen er den kristne kirkes hellige skrift. Den er et omfangsrikt bibliotek og et univers av ressurser for tolkning av liv og tro.

Fortellingen om Jesus er Bibelens sentrum. Den røde tråden i Bibelens bøker er Guds kjærlighet til menneskene og verden. 

Navnet Bibel kommer av gresk biblia; bøker. Bibelen er en stor samling bøker og er delt inn i to hoveddeler. Den første delen kalles Det gamle testamentet, og denne har kristendommen felles med jødedommen. Her finner vi i alt 39 skrifter som er satt sammen og redigert, under svært forskjellige forhold og til ulike tider. Det gamle testamentet begynner med fortellingen om skapelsen, og rommer Israelsfolkets historie fra Abraham til de siste århundrene før Jesus ble født. Man regner med at mye av stoffet har vært overlevert muntlig gjennom mange generasjoner før det ble skrevet ned, i hovedsak på hebraisk. De eldste delene av Det gamle testamentet ble trolig skrevet ned ca. 700-600 f.Kr. Bøkene består av mange litterære stilarter som representerer visdomsord, fortellinger og poesi, lovtekster, salmer og sanger. Noen bøker handler om profetene og budskapet deres.

Den andre hoveddelen kalles Det nye testamentet. Her er det 27 ulike skrifter, forfattet på gresk. De fleste ble nedskrevet mellom år 40 og 90 e.Kr. De fire evangeliene innleder denne hoveddelen. De forteller på hver sin måte om Jesu liv fram til hans død, oppstandelse og himmelfart. Apostlenes gjerninger forteller om kirkens historie fra pinsedagen og de første tiårene etterpå. Deretter følger en samling med 21 brev fra kirkens første århundre. Tretten av disse brevene knyttes til Paulus, selv om det ikke er sikkert at han skrev alle.