Håpets stjerne - Biskopens julehilsen


Les biskop Herborg Finnsets juleandakt "Håpets stjerne" her.

Håpets stjerne

Har du funnet fram adventstjerna?  I år er det ekstra fint å finne fram stjerna og henge den opp. Ta et skritt tilbake og se godt på den! Den bærer med seg lyset, lengselen, håpet: ved å lyse og være til stede bærer den bud om håp. Håpet fra Betlehem. Vi kan gå forbi hus og leiligheter og se: der er det noen som har hengt håpet opp i vinduet!

 

I år føler vi på et annet mørke enn det årets vekslinger skaper hos oss i nord. Krigens lidelser og frykten den bærer med seg, har krøpet nærmere inn på oss.  Mange har fått det vanskeligere dette året. Skyggene fra alt som truer, vokser. Skal hatet og volden få ta overhånd? Vi ber om fred og frihet. Det blir viktig å tenne lyset i adventsstjerna i år! Tenne håpets stjerne.

 

Håpet er som ei stjerne som lyser i natta.

Fortellinga om stjerna som viste vei til Jesusbarnet og den hellige familien i Betlehem, kjenner vi fra julefortellinga: I Matteusevangeliet kan vi lese om stjernetyderne som fulgte stjerna: Den store stjerna som viste vei, - fredens vei: til en liten landsby og et fattigslig hjem – men der fant de tre det de lette etter. «Da de så stjernen, ble de fylt av jublende glede« (Matteus 2,10). Denne gleden bor også hos oss. 

 

Det vesle Jesusbarnet, Gud som ble kropp og kom til oss som både Gud og menneske, ble født i et land preget av krig, fattigdom og uro.  Han kom med fred, frelse og håp til ethvert menneske. Jesus gir også oss, som lever nå, den dype freden som vi kan eie til tross for alt det vanskelige og vonde som er rundt oss. Gud bor hos oss, akkurat slik vi har det. Freden bor hos oss.

 

Stjerna er som et lite hull i himmelen som lyset skinner ut av. Det lyser ei stjerne i mørket. Den bærer bud om håpet: Håpet og vissheten om at Guds skapende, gode krefter alltid er aktive, til tross for alt som truer. Gud er nær, hos oss slik vi har det. Kjærligheten, som bærer over alle dyp, gir lys til stjerna, lys til håpstegnet, gir gleden i hjertene.

Velsignet, håpefull jul – tross alt!

 

Den store stjerna i natta kald
Har synt oss eit under
Lyser med trøyst i tunge stunder
For folk i tusen tall

Den store stjerna høg og klår
Er vårt ljos på den veg vi går

(Trygve  Hoff )

Håhkoen naestie 

Mejtie datne advente-naestiem våarhkoste veedtjeme? Daan jaepien gujht hijven sjædta naestiem ohtsedidh jïh dam gævnjoestidh. Vuartesjh naestiem eensilaakan! Tjoevkem, tjohtjedimmiem jïh håhkoem buakta gosse tjuavka. Håhkoem Bet-Lehemmeste buakta. Gosse gåetiej baaktoe vaedtsebe, dellie vuejnebe almetjh håhkoem gævnjoestamme! 

 

Daan jaepien jemhkielåbpoe goh aerebe juktie dåaroen vaejvie jïh asve lïhkebe båateme. Dellie geervebe sjïdteme jïjnjide almetjidie. Yörhke stuerebe sjïdteme destie mij mijjem aajhta. Mejtie væssjoehtimmie jïh daaresjimmie edtjieh vitnedh? Rohkelibie raeffie jïh råajvasvoete jïh frijjevoete edtjieh vitnedh. Vihkele sjædta tjoevkesem båaltajehtedh jïh tjoevkesem advente-naesteste vuejnedh. Baajede naestiem tjoevkedh! 

 

Håhkoe goh naestie mij jemhkielisnie tjuavka.

Govleme libie gosse jåvlevaentjele lohkesovvi guktie naestie vuesiehti gusnie Jeesuse-baernie jïh altese aejlies fuelhkie Bet-Lehemmesne lij. Meehten vaentjielisnie lohkebe guktie ålmah gïeh naestide vuartasjin jïh voejhkelin dejtie guarkedh, stoere naestiem dåeriedin. Stoere naestie geajnoem vuesiehti, – raeffien geajnoem onne voenese jïh giefies fuelhkien gåatan. Desnie gaavnin maam ohtsedin. «Gosse naestiem vööjnin, joekoen geerjene sjïdtin» (Meehten vaentjele 2,10). Seamma aavoe mijjen luvnie lea. 

 

Naestie goh onne raejkie elmesne lea man tjïrrh tjoevke tjuavka. Naestie hov jemhkielisnie tjuavka. Dïhte håhkoem buakta: Jupmelen buerie faamoe veartanisnie lea jalhts jïjnje mijjem aejhteste. Jupmele mijjine lea, seamma sahth guktie mijjen luvnie lea. Gieriesvoete mij gaajhkem guadta, tjoevkem naestese vadta, tjoevkem håhkoen væhtese vadta jïh aavoem mijjen vaajmojde. 

Bueriesjugneds jïh seadtoes jåvlh – seamma guktie lea! 

 

Stoere naestie jemhkelds jïjjen avtoem mijjese vuesiehtamme 

Tjoevkem buakta almetjidie jïh almetje-tjïertide gosse geerve 

Stoere tjoevkes naestie tjuavka gogkoe vaedtebe

 

(Trygve  Hoff ) 

                                                           

                                                                       Herborg Finnset

                                                                       Biskop i Nidaros / Nidarosen bïspe 

 

Tilbake